STATUT MKS Jantar Ustka

Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, teren działania i siedziba

§1

Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka, zwany dalej Klubem, jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.

§2

Klub jest członkiem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

§3

Klub działa zgodnie ze Statutem w lokalnym środowisku sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i pracowników placówek edukacyjnych i wychowawczych.

§4

Terenem działania Klubu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedzibą Klubu jest miasto Ustka.

§5

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń w kraju i za granicą.

§6

Klub używa flagi i znaków organizacyjnych. Barwami Klubu są kolory niebieski, czerwony i biały.

Rozdział II
Cele i środki działania

§7

Celem Klubu jest:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rozwijanie i promowanie sportu wyczynowego wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.
2. Zrzeszanie osób pragnących uprawiać różne dyscypliny sportu i stwarzanie im warunków do ich uprawiania.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z jego tradycją i historią.
4. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy miasta i regionu oraz współmieszkańców.
5. Działanie na rzecz środowiska naturalnego.
6. Działanie na rzecz rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej.
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi,   zagrażającym środowisku młodzieży szkolnej.
8. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
10. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
11. Działanie  na  rzecz  upowszechniania  i  ochrony  wolności  praw  człowieka  oraz  swobód obywatelskich,  a  także  działań wspomagających rozwój demokracji.

§8

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację sekcji sportowych oraz drużyn zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami.
2. Prowadzenie szkolenia sportowego w formie zabaw, treningów, obozów i innych zajęć szkoleniowych.
3. Organizację i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych odbywających się w kraju i za granicą.
4. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu poprzez zabezpieczenie bazy szkoleniowej, sprzętu i urządzeń sportowych, materiałów szkoleniowych i funduszy.
5. Organizowanie rekreacji ruchowej i życia wewnątrzorganizacyjnego wśród członków Klubu.
6. Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.
7. Utrzymywanie kontaktów sportowych z innymi klubami sportowymi w kraju i za granicą.
8. Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której zdobyte środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych, w zakresie:
– działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z
– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
– pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z
– działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z
– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
– sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
– wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z
10. Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i organizacji imprez na rzecz innych podmiotów.
11. Współpracę z jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi.

§9

1. Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności i zaangażowaniu swoich członków.
2. Do prowadzenia działalności Klub może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilno-prawne z członkami Klubu i innymi podmiotami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

1. Klub zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne będące obywatelami państw-członków Unii Europejskiej na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne popierające cele Klubu.
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu.
5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich.

§11

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (poprzez swoich przedstawicieli) mają prawo:
a) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu.
b) wyrażać opinię i zgłaszać postulaty do władz Klubu oraz domagać się ich rozpatrzenia przez odpowiednie instancje.
c) korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w granicach unormowanych odpowiednimi regulaminami.
d) korzystać z przywilejów wynikających ze statutu Klubu.
e) uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach organizowanych przez Klub.

§12

Członkowie Klubu mają obowiązek:
1. Chronić dobre imię Klubu i zachować nienaganną postawę obywatelską.
2. Przestrzegać Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Klubu.
3. Brać udział w innych pracach podejmowanych przez Klub mając na względzie jego dobro.

§13

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
2. Wykluczenia z Klubu decyzją zarządu za działanie na szkodę Klubu, nieprzestrzeganie statutu Klubu, nie opłacanie składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
3. Od uchwały zarządu wykluczającej członka przysługuje prawo odwołania do walnego zebrania.
4. Śmierci.
5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych.

Rozdział IV
Władze Klubu

§14

1. Władze Klubu stanowią:
a) Walne zebranie.
b) Zarząd i Prezydium.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu wymienionych w punkcie 1b) i 1c) trwa cztery lata.
3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

Walne zebranie
§15

1. Najwyższą władzą Klubu jest walne zebranie.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne zebranie zwołuje zarząd zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed zebraniem.
4. Walne zebranie nadzwyczajne może być zwołane na podstawie:
a) uchwały zarządu podjętej większością głosów w obecności 2/3 liczby uprawnionych do głosowania.
b) wniosku 1/2 członków Klubu.
c) uchwały komisji rewizyjnej.
5. Walne zebranie nadzwyczajne zwołuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku

§16

1. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§17

W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez zarząd.

§18

Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Uchwalenie programu i wytycznych działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu.
3. Dokonywanie oceny działalności zarządu Klubu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
4. Wybór władz Klubu zgodnie z zapisami statutu i regulaminu wyborów uchwalonego przez walne zebranie oraz delegatów na obrady walnego zgromadzenia delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
5. Rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze Klubu, delegatów i członków Klubu.
6. Uchwalenie statutu Klubu lub zmian w jego treści.
7. Nadawanie godności członków honorowych Klubu.
8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Klubu oraz uchwał o rozwiązaniu Klubu.

Zarząd
§19

1. W skład zarządu Klubu wchodzi minimum 5 (pięciu) a maximum 13 (trzynastu) członków z wyboru przez walne zebranie.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu jest zobowiązany wybrać spośród siebie Prezydium w ilości od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym:
a) prezesa;
b) wiceprezesa ds. sportu;
c) wiceprezesa ds. finansowych;
3. Dopuszcza się aby członek Zarządu był etatowym pracownikiem Klubu. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd Klubu, z wyłączeniem osoby zatrudnianej. Do podpisania umowy o pracę ma zastosowanie §22 punkt 3, z wyłączeniem osoby zatrudnianej.

§20

Do kompetencji zarządu Klubu należy:
1. Wykonywanie uchwał walnego zebrania.
2. Powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i nadzwyczajnych oraz zatwierdzenie regulaminów ich pracy.
3. Organizowanie i kierowanie całokształtem prac Klubu między walnymi zebraniami.
4. Zwoływanie i przygotowywanie walnego zebrania oraz składanie sprawozdań z działalności Klubu.
5. Uzupełnienie swojego składu maksymalnie do 1/3 ilości członków zarządu
6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
7. Występowanie z wnioskami o nadanie/pozbawienie godności członka honorowego Klubu.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami walnego zebrania oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku klubu, zgodnie ze statutem.

§21

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb ale nie rzadziej jak raz na kwartał.
2. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
3. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć przewodniczący komisji rewizyjnej lub jej członek przez niego upoważniony.
4. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes.
5. Posiedzeniu zarządu przewodniczy prezes lub członek przez niego upoważniony.

Prezydium
§22

1. W skład prezydium zarządu Klubu wchodzą prezes i wiceprezesi oraz członkowie.
2. Prezydium reprezentuje Klub na zewnątrz, podejmuje uchwały dotyczące bieżącej działalności organizacyjnej, sportowej, wychowawczej,  gospodarczej, finansowej oraz w sprawach majątkowych Klubu.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu upoważnieni są Prezes i wiceprezesi w dowolnej konfiguracji dwóch z trzech.
4. Podejmuje decyzje w sprawie aktualizowania wysokości składek członkowskich.
5. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak raz na miesiąc.

Komisja Rewizyjna
§23

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność zarządu Klubu.
2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2-4 członków wybranych przez walne zebranie.
3. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu oraz pracownicy Klubu.

§24

Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy zarządu.
2. Przedkładanie zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli.
3. Występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
4. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział z głosem doradczym w obradach zarządu i prezydium.

Rozdział V
Nagrody i kary

§25

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla klubu, zarząd ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia:
a) pochwały.
b) dyplomy.
c) nagrody.
d) odznakę honorową „Zasłużony dla MKS Jantar Ustka”.
2. Klub może wystąpić do władz państwowych, samorządowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.

§26

1. Za przewinienia i czyny niegodne członków Klubu, nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów mogą być wymierzone przez zarząd kary:
a) upomnienie.
b) nagana.
c) pozbawienie okresowe praw członkowskich.
d) wykluczenie z grona członków Klubu.
2. Od nałożonych kar przysługuje odwołanie do walnego zebrania.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie.
b) wpływy z wynajmowanych urządzeń, obiektów i sprzętu oraz organizowanych imprez i zawodów.
c) dotacje, darowizny i inne środki publiczne i niepubliczne.
d) dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Majątek Klubu nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań Klubu wobec swoich członków i pracowników.
4. Majątek Klubu nie może być przekazany na rzecz członków i pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§28

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały walnego zebrania podjętej decyzją 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków Klubu obecnych na zebraniu.

§29

Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały walnego zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

POBIERZ STATUT W FORMACIE PDF